[[-bsdi shellcode-]]  
     
[-name-] [-description-] [-author-]
execve_binsh.c / execve_binsh2.c execve() of /bin/sh [multiple]
toupper_evasion.c toupper evasion unknown